symulator sklepu internetowego

ZA DARMO

ucz obsługi sklepu
wykorzystaj banko24.pl
aby symulować płatności w sklepie

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal Sklep.Banko24.pl udostępniany jest użytkownikom przez firmę:
  PERSABIO ul. Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin, NIP 665-172-84-44,
  zwaną dalej usługodawcą.
 2. Portal Internetowy Sklep.Banko24.pl zwany dalej portalem działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszystkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 

2. DEFINICJE

 1. Portal - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy PERSABIO i dostępna pod adresem banko24.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie PERSABIO;
 2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu;
 3. Partner - każdy podmiot współpracujący z firmą PERSABIO na podstawie stosownej umowy;
 4. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. BANKO - wirtualna waluta portalu banko24.pl nie stanowiąca pełnoprawnego środka płatniczego.
 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez użytkownika z usługi w portalu jest bezpłatne;
 2. Portal jest symulatorem sklepu internetowego, jeżeli na portalu nie zaznaczono inaczej produkty w koszyku i stanowiące część zamówienia stanowią tylko cześć wirtualnej transakcji nie będącej realnym zakupem w myśl prawa. Przedmioty te nie zostaną wysłane do użytkownika i nigdy nie staną się jego własnością.
 3. Portal jest tylko symulatorem sklepu internetowego i służy do celów jedynie edukacyjnych.
 4. W portalu prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe;
 5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów usługodawcy lub partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w punkcie poprzednim, stanowią integralną część portalu i prezentowanych w nim materiałów;
 6.  Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w portalu treści i funkcjonalności w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z portalu lub w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalem prosimy kierować na adres: pomoc@banko24.pl.
 

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).;
 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w portalu użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych;
 3. Bez uprzedniej zgody usługodawcy użytkownicy mogą korzystać z portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie;
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich'
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w portalu informacje i materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu;
 4. Użytkownik nie może wprowadzać w błąd innych osób i instytucji co do przeznaczenia portalu.
 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  • sposób, w jaki użytkownik korzysta z portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • materiały i informacje zamieszczane w portalu  przez użytkownika;
  • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu działań użytkownika;
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. 
 3. Ze względu na niezależne od usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego użytkownika, usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do portalu;
 

7. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w portalu. Przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.);
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma PERSABIO z siedzibą w Koninie przy ul.Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych należy się zwrócić się do nas i napisać na adres pomoc@banko24.pl.
 5. Pozostawione prze użytkownika dane osobowe mogą być wykorzystane do wysyłania do niego informacji oraz treści reklamowych.
 

7. REKLAMACJA

 1. Każdemu użytkownikowi portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu;
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: pomoc@banko24.pl;
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania chyba ,że jej charakter będzie wymagał dodatkowych sprawdzeń.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez użytkowników z usług portalu  jest prawo polskie;
 2. Spory pomiędzy usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu. Sprawa sporna pomiędzy usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu.